جلسه کمیته اصناف

ظرفیت بالای اصناف در جمع آوری نذورات

اصناف در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی از گستره جمعیت و تأثیرگذاری بیشتری برخوردار هستند و آن ها همیشه در مسائل مذهبی و اعتقادی پیشگام و جلودار بوده اند.
۲